Bize Ulaşın: 0850 495 56 06info@affakalite.com.tr

Belgelendirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Şirketinizin büyüklüğüne bakmadan, dünyaca tanınmış bir standartla kaliteyi yönetin.\ Yapabilecekleriniz:

 • Para tasarrufu
 • Karı artırın
 • Daha çok iş kazanın
 • Daha fazla memnun edilmiş müşteri

ISO 9001 Nedir?

Kuruluşunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerinizi en iyi şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve süreklilik sağlanmasına olanak tanır.

ISO 9001 Kalite Yönetiminin avantajları nelerdir?

 • Pazarda daha istikrarlı bir rakip olmanıza olanak sağlar.
 • İyi bir kalite yöntemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder.
 • Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar.
 • İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı arttırır.
 • Daha etkin iç süreçlerle personeli teşvik edip, onları sürece dâhil edin.
 • Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazanın.
 • Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatlarını edinin.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir. ISO 22000:2018 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve dünyada ISO 9001:2015 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.\ ISO 22000:2018, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır.\ ISO 22000:2018 standardına göre belgelendirme yapılacak olan sektör ve kuruluşlar aşağıdadır.

 • Doğrudan Uygulayanlar,
 1. Yem üreticileri,
 2. Hasatçılar,
 3. Çiftçiler,
 4. Gıda bileşeni üreticileri,
 5. Gıda üreticileri,
 6. Gıda satıcıları,
 7. Gıda servisleri,
 8. Hazır yemek firmaları,
 9. Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 10. Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları v.b.
 • Dolaylı Olarak Uygulayanlar
 1. Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 2. Temizlik ve sanitasyon malzemeleri üretenler,
 3. Ambalaj malzemeleri üreticileri
 4. Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar v.b.

Bu gruplarda yer alan tüm işletmeler standardın gereklerini sağladıkları anda belgelerine sahip olabileceklerdir.

 • Kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.
 • Pazarda güven kazanma
 • Uluslararası ilişkilerde artış
 • Rekabet gücü kazanma
 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslar arası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
 • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Etkin zaman yönetimi
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin müşteri hizmeti
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
 • Kaynak optimizasyonu – dâhili ve gıda zinciri boyunca
 • Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama
 • İyileştirilmiş dokümantasyon
 • Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
 • Artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
 • Ürün güvenliğine olan güvenin artması
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunun kanıtlanmasını sağlamakla beraber daha bir çok faydaları vardır.

ISO 10002: 2014 Müşteri memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri şikayetlerinin ele alınması bir süreçtir ve üreticiler ile müşterilerin ihtiyaçlarını yansıtır, iletişimi artırır. Şikayetleri ele alma yoluyla elde edilen bilgi, ürünler ve süreçler üzerinde iyileştirme amacıyla kullanılır.\ Tüm kuruluşlarda uygulanabilen ISO 10002 standardı, müşteri şikayetlerinin ele alınması için kılavuz bir standart olarak 2004 yılında yayınlandı. Müşteri şikayetlerinin tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlar.\ ISO 10002 müşteri şikayetlerinin ele alınması kılavuzunun uygulanması müşteri memnuniyetinin ve bağlığının artırılmasını sağlar.\ Kuruluşun rekabet gücünü ve itibarını artırır.

FAYDALARI:

 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi ile Müşteri Odaklı Yaklaşım
 • ISO 10002 ile Müşteri Memnuniyetinin Artması
 • ISO 10002 sistemi ile Müşteri Elde Tutma Maaliyetlerinde Azalma
 • ISO 10002 ile Sürekli İyileştirme
 • ISO 10002 Belgesi ile Kuruluş İtibarının Artması

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır. Çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur.

ISO 14001 ‘in Faydaları

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
 • Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
 • Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması
 • Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası standart olan OHSAS 18001’in 2018 yılında revize edilmiş halidir. ISO 45001:2018, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak sekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur. ISO 45001:2018 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

ISO 45001:2018’in Faydaları

 • Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
 • Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
 • Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
 • ISO 9001 veya ISO 14001’e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
 • Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır.
 • Kaza maliyetlerini düşürür.
 • Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
 • Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
 • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

ATEX Belgelendirme

Fransızcası “Atmospheres Explosibles” teriminden gelen ATEX; Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak istenen teçhizatlar ve koruma sistemlerinin güvenle çalışabilmesi için gerekli teknik ve yasal şartlar 94/9/EC sayılı Yeni Yaklaşım direktifi ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından belirlenmiştir.

ATEX SERTİFİKASI ZORUNLU MUDUR?29.06.2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak kısaca ATEX direktifi olarak adlandırılan 94/9/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

CE Markalama

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluġunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduġunu bilmesini sağlar. CE Markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diger bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliġi’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir.

CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları

 • CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
 • Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
 • CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
 • CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
 • CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
 • CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
 • CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
 • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
 • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğindedir.

GOST-R

Ülkeler kendi normlarını oluşturup uluslararası ticarette, uluslararası standartlar gibi kendi standartlarını aramaktadırlar.\ Ülkemizde üretim standartları noktasında nasıl ürünlere standartlar oluşturulmuş ve bu standartlara uygunluk ve sertifika aranmakta ise buna benzer bir yapıda Rusya ülkesi için geçerlidir. Bu Sertifika Rusya ile ticarette gerekli olan ürün sertifikasıdır. Rusya ülkesinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal, mamul için ürün kalite sertifikası düzenlenmesi zaruridir. Ülkemiz Standart Teşkilatı TSE’ nin verdiği TSE belgesi yapısında ve özelliklerinde olan sertifikalar Rusya’da ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak istenmektedir. Rusya’ ya yapılan ithalatın ve ihracatın yani ticaretin güvenli ve yasal yolu Rusya’ ya satacağınız yada satmayı düşündüğünüz ürünlere GOST-R sertifikasını almanız gerekmektedir. Bu sertifika ile Rusya standartlarına da uygunluğunuzu tescil etmiş sayılmaktasınız.